De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze webshop:

www.souza-store.com.

Door deze webshop te bezoeken en/of de op of via deze webshop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze webshop is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze webshop worden ontleend. Hoewel Souza! zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze webshop en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Souza! garandeert evenmin dat de webshop foutloos of ononderbroken zal functioneren. Souza! wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze webshop uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de Souza! links naar webshops van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze webshops aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Souza! aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van webshops waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webshop. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico en Souza! aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door deze webshops. De informatie op dergelijke webshops is door Souza! niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Souza! behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze webshop aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze webshop over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Souza! of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze webshop wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Souza! behoudt zich het recht voor de op of via deze webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze webshop en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.